Privacy

PRIVACY VERKLARING (AVG)
Hier vind je de privacyverklaring van SESSIES, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

GEGEVENS DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten.
• In dit dossier noteer ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, uitgevoerde interventies en ontwikkelingen.
• Tevens kunnen hier gegevens opgenomen worden, die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere discipline zoals bijvoorbeeld jouw huisarts of psychiater/GZ-psycholoog.
• Jouw eventuele (sessie)verslagen worden ook in dit dossier opgenomen.
• Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
• Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een digitaal dossier op een externe harde schijf met wachtwoord.
• Met jouw expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• Soms bespreek ik met collega’s of supervisie casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
• Er zijn geen leveranciers waarmee ik een verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.
• Je dossier, zoals de WGBO vereist, wordt 20 jaar bewaard.

RECHTEN
Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
• Je hebt recht op inzage in jouw gegevens/dossier. Je kunt mij om inzage vragen.
• Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

PRIVACY OP JE FACTUUR
Op je factuur staan de volgende gegevens:
• je naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• de kosten van de sessie

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt.

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin